<p>Kvinesheia vindpark</p> Se bildet større

Utsikt til vindparken fra hull 12 på golfbanen.

Kvinesheia vindpark

SAE Vind fikk i april 2015 endelig konsesjon til å bygge Kvinesheia vindpark i Kvinesdal i Vest-Agder.

Kvinesheia vindpark er planlagt på Storhei, som ligger hovedsakelig i Kvinesdal kommune. Et mindre areal i den sørøstlige delen av planområdet ligger i Lyngdal kommune. 

Kvinesheia vindpark vil bestå av 20 til 26 vindturbiner. I en normal driftssituasjon vil vindparken kunne produsere strøm tilsvarende forbruket til rundt 10.000 eneboliger. Vindparken er ventet å kreve investeringer på over 700 millioner kroner.

Det direkte berørte arealet (veier, turbiner, servicebygg og transformator) utgjør rundt 300 dekar – det vil si ca. 3 prosent av det totale arealet på ca. 10 kvadratkilometer. Vindparken vil være åpen for ferdsel når den er ferdig utbygd. Fra andre vindparker vet vi at området blir hyppig benyttet til fotturer, sykling, skigåing og jakt.

BAKGRUNN
Agder Energi Produksjon sendte melding med forslag til utredningsprogram for en vindpark på Kvinesheia i november 2007. Planområdet ble i 2008 utvidet mot sør. I løpet av planleggingsprosessen er prosjektet overført til SAE Vind som har valgt å redusere den nordlige delen av planområdet. SAE Vind søker derfor om en vesentlig mindre utbygging enn det som ble foreslått i 2008. Konsesjonssøknad ble mottatt av NVE mars 2010.

Konsesjonssøknaden ble av NVE sendt på høring til berørte instanser. I forbindelse med høringen arrangerte NVE et offentlig møte i Kvinesdal og ett i Lyngdal kommune høsten 2010. Underveis i plan- og utredningsarbeidet har det vært nær kontakt med Kvinesdal og Lyngdal kommuner. Det er avholdt to samrådsmøter med deltakere fra kommunens administrasjon, folkevalgte, grunneiere, næringslivet, lokale organisasjoner og ressurspersoner.

Representanter fra Ask Rådgivning, som har utført konsekvensutredningen, har stilt på møtene og informert om arbeidet med å utrede positive og negative konsekvenser ved en utbygging. Det er blant annet gått gjennom planområde, veitraseer, foreløpige visualiseringer og støysonekart. Opplysninger om området og planene er utvekslet.

Det har vært avholdt flere møter med grunneierne, og det er gjort minnelige avtaler med de fleste grunneierne i planområdet.

Fakta:
Kapasitet: 60 MW
Antall turbiner: 20-26
Årlig produksjon: Over 200 GWh (dekker strømforbruket til rundt 10000 husstander)

Tidslinje:
Konsesjonssøknad ble sendt NVE medio mai 2010. Konsesjon ble tildelt fra NVE 26.04.2012. Endelig konsesjon ble gitt av OED i april 2015.

Kontaktinfo:
Knut A. Mollestad
knut.mollestad@statkraft.com
Telefon: 926 56 042