<p>Sant og usant om vindkraft</p>
Se bildet større

Sant og usant om vindkraft

Sagt om vindkraft

”Vindmøller er stygge”
Om vindmøllene er pene eller stygge avhenger av hvem du spør. 3 av 10 nordmenn synes møllene er flotte. 7 av 10 dansker, som er godt vant med vindmøller, synes møllene er ”smukke”. Ofte er vindmøllene plassert langt oppe og inne i heiområder slik at de i mindre grad er synlig fra steder folk vanligvis ferdes.

”Vindmøllene bråker”
Vindmøller lager lyd. Hvordan lyden oppfattes vil variere med vindstyrke og -retning.

”Naturområder blir avstengt”
Vindparker bygges ofte i områder som har vært vanskelig tilgjengelig for folk flest. Når utbyggingen er ferdig vil vindparken være tilgjengelig for flere. Området er åpent for fri ferdsel. Bruk gjerne den gruslagte anleggsveien til å gå eller sykle en tur i vindparken.

”Vindmøller er farlige”
Noen hevder at vindmøller lager lavfrekvent støy som kan gjøre deg syk. Folkehelseinstituttet sier det ikke er vitenskapelig dokumentasjon for en slik påstand. Statens forurensningstilsyn slår fast at lavfrekvent støy fra vindmøller ikke utgjør noen spesiell ulempe for helse.

”Vindmøller skremmer bort turistene”
En studie fra Vestlandsforskning viser at utbyggingen av norske vindparker ikke har hatt noen negative konsekvenser for turistnæringen. På Smøla er det i dag flere turister enn før vindparken ble etablert. ”Vindmøller skremmer bort dyrene” All erfaring viser at dyr i området forsvinner i anleggsfasen, men kommer tilbake når vindparken står ferdig. Dersom området er brukt til jakt, kan jakten gjenopptas når vindparken er ferdig utbygd.

”Vindmøller dreper fugler”
På Smøla er det registrert flere døde havørn etter kollisjon med rotorbladene på vindmøllene. Et forskningsprosjekt i vindparken viser imidlertid at bestanden av havørn i området er økende, også etter at vindparken ble etablert. Det forskes fortsatt på hvordan konflikter mellom fugl og vindturbiner kan minimaliseres-

Fakta

Flere arbeidsplasser
Vindparken gir muligheter for næringslivet. Den skaper arbeidsplasser lokalt og regionalt innen en fremtidsrettet og klimavennlig næring.

Inntekter til kommunen
Eiendomsskatt fra vindparken kan bidra til å finansiere skole, idrettsanlegg og andre tjenester i kommunen.

Inntekter til grunneier
Grunneiere får årlige leieinntekter fra vindparken og representerer betydelige beløp i vindparkens levetid.

Ønsket av folk flest
Tre av fire nordmenn vil ha flere vindparker på land. Folk som bor ved vindparker er mer positive nå enn før parken ble bygget. 

Muligheter for ny aktivitet
Veien inn i vindparken gir enkel tilgang til et naturområde som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig. På Smøla er det for eksempel lagt til rette for sykkelutleie og det arrangeres skirenn i vindparken.

Bedre klima
For å redusere utslippene av CO2 er det viktigere enn noen gang å produsere mer ren energi fra fornybare kilder.

Miljøorganisasjoner sier ja
Miljøorganisasjoner som Bellona, Natur og ungdom og Zero sier ja til utbygging av vindkraft i Norge.