<p>Svarthammaren vindpark</p>
Se bildet større

Svarthammaren vindpark sett fra Krogstadøra omsorgssenter

Svarthammaren vindpark

OED ga 26. august 2013 endelig konsesjon til bygging og drift av Svarthammeren vindpark i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag

OED stadfestet 26. august 2013 NVEs konsesjon til Svarthammaren vindpark. NVE ga opprinelig konsesjon til SAE Vind på en vindpark på 150 MW 28. juni 2012, men denne ble påklaget og sendt til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

NVE valgte å redusere planområdet og antall turbiner vindparken i forhold til det som ble søkt om. NVE oppga at virkninger på uberørt natur (INON), landskap og friluftsliv er viktige grunner for å redusere vindparken fra 290 MW til 150 MW. Svarthammaren vil fult utbygd bestå av ca. 50 stk. vindturbiner. I normal driftssituasjon vil vindparken kunne produsere strøm til ca. 20000 husholdninger. Vindparken er forventet å kreve investeringer på nærmere 2 milliarder kroner.

BAKGRUNN
SAE Vind søkte i mai 2010 konsesjon for å bygge og drifte Svarthammaren og Pållifjellet vindpark i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag.
En vindpark består hovedsakelig av vindturbiner, interne veier, hovedadkomstvei, transformatorer, servicebygg og tilknytning til eksisterende nett. En full utbygging vil bidra til stor regional og lokal aktivitet både i entreprenørbransjen og servicenæringen.

Det direkte berørte arealet (veier, turbiner, servicebygg og transformator) er ca. 3 prosent av totalt areal. Det vil være mulig for allmennheten å bevege seg rundt i vindparken når den er i drift. Eksempelvis kan vindparken benyttes til fotturer, skigåing og jakt.

Agder Energi sendte melding med forslag til utredningsprogram for Svarthammaren og Pållifjellet vindpark i oktober 2007. Meldingen ble av NVE sendt på høring til berørte instanser i mars 2008. I forbindelse med høringen arrangerte NVE et offentlig møte i Krokstadøra i april 2008. Underveis i plan- og utredningsarbeidet har det vært nær kontakt med Snillfjord kommune.

I samarbeid med kommunen har SAE Vind forsøkt å legge til rette for en god samrådsprosess lokalt og regionalt. Det er avholdt tre samrådsmøter i løpet av 2009/2010, med deltakere fra kommunens administrasjon, folkevalgte, lag og foreninger. Deltakerne fra lokalmiljøet ble valgt av Snillfjord kommune. Representanter fra Ask Rådgivning, som har utført konsekvensutredninger, har stilt på møtene og informert om arbeidet med å utrede positive og negative konsekvenser ved en utbygging. Det har blant annet blitt vist foreløpige visualiseringer og støysonekart.

Det har vært avholdt flere møter med grunneierne, og det er inngått minnelige avtaler med de fleste grunneierne i planområdet.
 

Fakta:
Lokalisering: Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag
Konsesjon: 150 MW
Antall turbiner: Inntil 50 ved valg av 3MW turbiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Årlig produksjon: ca 400 GWh (dekker strømforbruket til 20.000 eneboliger)

Tidslinje:

OED Stadfestet konsesjonen 26. august 2013
NVE ga konsesjon i juni 2012
Konsesjonssøknad ble sendt NVE medio mai 2010.

Kontaktinfo:
Knut A. Mollestad
knut.mollestad@statkraft.com
Telefon: 926 56 042